Despesa per habitant a la Riera

En l’àmbit de les polítiques de transparència, la Generalitat ofereix una eina online de comparació de pressupostos entre poblacions (http://pressupostosmunicipals.transparenciacatalunya.cat/).

L’hem utilitzada per a comparar la despesa per habitant entre la Riera (amb 1701 habitants el 2018) i dos municipis propers amb un número semblant d’habitants: la Secuita (1697 habitants) i Vallmoll (1738).
Podeu trobar les dades dels municipis catalans a https://www.idescat.cat/emex/

Els resultats són decebedors. La Riera, tot i haver incrementat el passat 2018 la despesa per habitant en un 17,29% respecte el 2017, té una despesa anual per habitant, més de 500€ inferior que els altres municipis comparats: 958,68€ per habitant a la Riera, 1.521,48€ a la Secuita i 1.510,42€ a Vallmoll.

Segons publicava ahir el Nació Digital (https://www.naciodigital.cat/noticia/180291/mapes/tres-cents/municipis/retallat/pressupost/darrers/quatre/anys), la mitjana catalana de despesa municipal per habitant en un municipi de mida semblant al nostre és de 1.274,30€.

Com es veu al gràfic, la despesa per habitant es redueix a mida que creix la població (excepte en el cas de Barcelona). El sorprenent, en el nostre cas, és que la despesa a la Riera és inferior a la mitjana de municipis de més de 100.000 habitants (984,90€ contra els nostres 958,68€) .

Aquest ha estat el patró de despesa durant els últims 8 anys, que són les dades que proporciona el comparador de la Generalitat. I encara més, segons l’esmentat article del Nació Digital, la Riera ha experimentat increment negatiu en el seu pressupost des del 2014 del -15,30%.

No cal dir que a menys despesa per habitant, menys serveis i recursos es poden oferir. Cal homogeneïtzar la recaptació per a millorar els ingressos i revertir aquesta situació. No es pot ajornar més l’equiparació dels nostres serveis amb els dels pobles veïns.