9 idees, 50 propostes

 

ESPORT. EL VALOR EDUCATIU DE L’ESPORT

1 – Donar contingut educatiu a les propostes esportives, cuidar els valors de respecte, treball en equip.

2 – Potenciar l’esport femení, donar suport a altres esports, treball coordinat amb municipis veïns.

3 – Promoure l’esport a l’escola.

4 – Esdevenir referent de rutes de natura, senyalitzar rutes, mantenir camins.

MEDI AMBIENT. UN POBLE AMB CONSCIÈNCIA ECOLÒGICA

5 – Millorar la recollida selectiva, recollida porta a porta.

6 – Fer campanyes de sensibilització mediambiental.

7 – Incentivar la recuperació de terres abandonades (banc de terres).

8 – Crear horts socials.

9 – Defensar i reclamar cabal ecològic del Gaià.

10 – Protegir espais d’interès mediambiental (resclosa, riu, boscos,.).

EDUCACIÓ. TOT EL POBLE EDUCA

11 – Suport a iniciatives i entitats, ampa, esplai, espai jove,…

12 – Una biblioteca del segle xxi, participar en xarxa de biblioteques, dotar de recursos i material, foment de la lectura.

13 – Mancomunar serveis amb altres escoles d’art i música de l’entorn, facilitar transport entre pobles, distribuir classes.

14 – Llar d’infants, deixar de donar el servei a través d’empreses i gestionar-la directament.

15 – Reforçar vincle i treball conjunt entre escola i poble.

16 – Creació de material didàctic per promocionar entre els infants el coneixement de l’entorn natural, social i cultural.

CULTURA. UNA AGENDA CULTURAL PARTICIPATIVA

17 – Donar valor decisori a una taula o consell d’entitats.

18 – Crear un calendari d’activitats i actes de tot el municipi.

19 – Adequar el casal per poder acollir actes culturals diversos.

20 – Fer una agenda d’actes complementari al que fan entitats.

URBANISME. TORNAR A PENSAR EL CREIXEMENT DEL POBLE

21 – Un planejament urbanístic que no disgregui els nuclis i no fomenti urbanitzacions. Connexió entre nuclis.

22 – Protegir elements singulars, rebaixar impost per rehabilitació i augmentar per nova construcció.

23 – Procurar i fomentar l’ús dels habitatges buits.

24 – Facilitar zones de vianants, ampliació de voreres en zones de passeig com el vial.

25 – Redefinir i repensar el manteniment i ús d’espais municipals.

PARTICIPACIÓ. UN POBLE ON PUGUIS PARTICIPAR

26 – Obrir el plens al debat.

27 – Mecanismes de participació popular i consultes.

28 – Definir horaris de permanència dels regidors amb responsabilitats.

29 – Habilitar canals d’informació actius i eficaços.

30 – Transparència de les decisions que es prenen i de la despesa, accés clar i fàcil a la informació en la web municipal.

BENESTAR, GENERAR SERVEIS QUE AJUDIN A ENVELLIR AL POBLE

31 – Fomentar espais de convivència entre col·lectius diversos.

32 – Crear un protocol de benvinguda i acollida als nous veïns.

33 – Serveis per evitar marxar del poble quan ens fem grans -centre de dia, ajuda a domicili, serveis de cuina,..-

34 – Promoure l’envelliment actiu: aules obertes, caminades saludables, espais intergeneracionals, voluntariat,..

35 – Eliminar barreres arquitectòniques, carrers fàcils de transitar pels peatons, eliminar escales que dificulten accés a espais públics.

36 – Llocs i espais de referència per a joves.

TURISME, COMERÇ I TREBALL, PROMOCIONAR L’ECONOMIA LOCAL

37 – Facilitar trànsit de vianants per als comerços locals.

38 – Incentius fiscals a empreses que s’instal·lin al municipi.

39 – Promoció del turisme familiar a través de facilitar zones de pícnic en entorn natural, senyalització dels espais d’interès.

40 – Fires i mercat de proximitat que tinguin a veure amb el poble.

41– Crear espais de co-working on es faciliti la creació de negoci i empresa.

FISCALITAT JUSTA

42 – Aplicar l’ibi proporcional i progressiu en funció del valor.

43 – Revisió cadastral.

44 – Aplicar l’ibi segons l’ús, residencial, comerç, indústria, turisme…

45 – Definir bonificacions de l’ibi en funció d’eficiència energètica, ús social. Bons socials.

46 – Gravar l’ibi dels habitatges buits i/o abandonats.

47 – Bonificacions de l’impost d’activitats empresarial (iae) per noves  empreses, per la creació de nous llocs de treball,…

48 – Taxes municipals per ocupació d’espais públics proporcionals als beneficis generats.

49 – Taxes de recollida que discriminin residus domèstics i residus industrials.

50 – Taxes d’aigua i vehicles adequades a la despesa que suposa, també considerant l’ús domèstic i/o industrial.