30-06-2020. Resum del Ple Ordinari.

El que segueix és un resum. En cap cas pot considerar-se una acta formal. Pot contenir errors i omissions.

Aprovació Acta darrer Ple

S’aprova l’acta del darrer ple amb una petita modificació de redactat.

Festes locals 2021.

20 de juliol i 14 setembre 2021

Escombraries.

L’equip de govern reconeix que hi ha mancances amb el canvi de contenidors però afirma que no pot fer-hi res. Hi ha hagut errors en el lliurament de contenidors i no arribaran els definitius fins al setembre. S’han retirat els antics perquè els nous camions no hi són compatibles. Els partits de l’oposició demanem que, si hi ha mancances, com a mínim s’augmenti la freqüència de recollida.

Dijous hi ha reunió al Consell Comarcal per tractar aquest tema. L’alcalde enviarà l’acord de la reunió.

Població del municipi

S’aprova per unanimitat comunicar a la Diputació les dades de població de la Riera. El resum a 31/12/2019 és:

HOMES: 879

DONES: 877

TOTAL: 1756

Modificació crèdit 5/2020

S’aprova amb l’abstenció de l’oposició un suplement de crèdit a càrrec de romanent de tresoreria de 88000€ per a poder licitar la nova pavimentació dels carrers Sant Joan, Sant Antoni i Nou.

El govern justifica aquesta modificació per a poder treure l’obra a licitació. Quan la Diputació hagi aportat la seva part aquests diners es recuperaran.

Modificació crèdit 6/2020 per la crisi covid-19

S’aprova amb el vot favorable del Govern i d’Acord per la Riera un canvi de partides pressupostàries per valor de 20000€.

Proposta Modificació POUM Indústries Sedó.

L’oposició lamenta el fet que s’hagi enviat una documentació tan extensa amb massa poc temps per a estudiar-la. El Govern argumenta que no hi ha canvis significatius respecte els dos projectes anteriors rebutjats des d’urbanisme, que la taxa d’edificabilitat es manté i els canvis en aquest nou projecte són menors.

S’entra en un debat sobre el futur de la casa pairal i de les zones que quedaran com a equipaments pel poble.

S’aprova amb els vots favorables del Govern.

Casal d’Estiu

S’entra en un debat sobre el Casal d’Estiu:

Pel que fa al preu l’Ajuntament bonifica els nens empadronats a la Riera i aportarà els diners que calguin per a arribar al mínim d’infants necessari (15) per a què el Casal pugui fer-se.

L’oposició esmenta la necessitat de publicitar més el Casal d’Estiu atès que hi ha famílies a les quals no ha arribat la informació. El Govern no ho veu necessari, creu que qui s’ha volgut informar ho ha pogut fer trucant a l’Ajuntament.

Acord exposa el fet que s’ha vetat l’assistència al Casal de nens provinents de l’Altafulla i de la Nou (l’empresa que organitzava aquests dos casals i el de la Riera és la mateixa i havia proposat d’ajuntar-los tots a la Riera per a aconseguir el mínim de nens), ho trobem poc solidari amb la comarca i, especialment, amb les famílies afectades que van rebre la comunicació amb poc temps de reacció i s’han quedat sense Casal d’Estiu. El Govern argumenta que s’ha exclòs els nens que no passen l’estiu a la Riera (no cal que estiguin empadronats al poble) per a evitar possibles contagis de covid-19.